פרטי הממונה על חופש המידע

בתיאום מראש עם זבר המועצה מר' סאמי מרג'יה

סאמי מרגיה
גזבר המועצה
04-6557504