מענקים ותמיכות - המועצה המקומית יפיע

כל רשות מקומית בארץ מקציבה מתקציבה לעמותות הפעולות בתחומה. שיעור ההקצבה נע בין אלפי שקלים לבין מאות ומיליוני שקלים לעמותה.

עמותה הינה אישיות משפטית שהוקמה על פי הוראות חוק העמותות, התש"ם- ,1980 שלא על מנת לחלק רווחים ולצורך ביצוע מטרה שהמחוקק ראה בה מטרה ראויה. כל עמותה מחויבת להגיש לרשם העמותות תקנון המפרט את מטרות

העמותה ואת דרך התנהלותה. כמו כן משנת 1998 על כל עמותה לקבל אישור על ניהול תקין מרשם העמותות בטרם תקבל תמיכה מהמדינה ומרשויותיה. כל עמותה רשומה חייבת, בהתאם לחוק העמותות, להקים ועד מנהל, ועדת ביקורת ואספה כללית. כמו כן כל עמותה מחויבת במסמכי יסוד, כגון: תקנון שדינו כדין חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

מקורות המימון של העמותות הן - מימון ציבורי - הקצבות מכספים ציבוריים באמצעות משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, הכנסה עצמית - ההכנסות שמייצרות העמותות עצמן )למשל, דמי חבר, הכנסות מנכסים ותשלומים מלקוחות ומצרכני מוצרים( ותרומות - מיחידים, ארגונים עסקיים וקרנות התורמים

לעמותות. אחד ממקורות ההכנסה של העמותות הוא, אם כן, התמיכה על ידי הרשות המקומית, זאת בהתאם לתקציב הרשות.

התמיכה בעמותות על ידי רשויות מקומיות מתבצעת על פי נוהל "תמיכה במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" שפורסם בחוזר מנכ"ל 4/2006 )להלן: "נוהל תמיכות.(" מטרת הנוהל מוגדרת בסעיף 1 כדלקמן:

"להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת הרשויות המקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות." בנוהל מוגדרת תמיכה )בסעיף ,2 סעיף ההגדרות( כ" מתן טובת הנאה, בין ישירה ובין עקיפה, לרבות מענק, הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר ולמעט קניית שירותים או הקצאת קרקעות בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין."

 

חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא - נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות
 

הגשת בקשה לתמיכה

 

ועדת התמיכות של המועצה

טבלת אנשי קשר - תמיכות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמין מרג'יה יועץ משפטי [email protected]
סאמי מרג'יה גזבר המועצה [email protected]

 

רשימת חלוקת התמיכות לפי שנים