הגדרת תפקיד

יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת, שתפעל בתיאום עם ראש הרשות ותהיה כפופה לו.

תפקידי היועצת הם לפעול בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות כלפי נשים.

לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד האישה, בין היתר, פעולות אלה:
  (1) מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;
  (2) פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה עירונית; בפסקה זו, "חברה עירונית" – חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏, שאמצעי השליטה בה כאמור בהגדרה הם בידי אותה רשות מקומית;
  (3) בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;
  (4) איתור צרכים וקבוצות אוכלוסייה ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנת תכניות המתאימות להם;
  (5) הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;
  (6) שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד;
  (7) איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים;

(8) טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

נוסח החוק

 

פרטי היועצת לקידום מעמד האישה

כאמלה אבו איסמעיל חסן
היועצת לקידום מעמד האישה
0528873666