ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום ומטפלת גם
באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה..
הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה.

שמות חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - מל"ח (משק לשעת חירום)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רזק שלש מנהל מחלקת פסיכולוגיה 04-6557527 rizq@yaffa.org.il
עלי ח'טיב מנהל מחלקת תברואה 04-6557543 alic@yaffa.org.il
ח'אלד חג'אג'רה קב"ט המועצה 04-6557546 chaled@yaffa.org.il
מאהר ח'ליליה ראש המועצה maher@yaffa.org.il

פרוטוקולים והחלטות