ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום ומטפלת גם
באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה..
הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה.

שמות חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - מל"ח (משק לשעת חירום)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רזק שלש מנהל מחלקת פסיכולוגיה 04-6557527 [email protected]
עלי ח'טיב מנהל מחלקת תברואה 04-6557543 [email protected]
ח'אלד חג'אג'רה קב"ט המועצה 04-6557546 [email protected]
מאהר ח'ליליה ראש המועצה [email protected]

פרוטוקולים והחלטות