הרשות המקומית היא אגף העוסק בניהול העניינים המקומיים של היישוב. עם השירותים שמעניקה הרשות המקומית לתושביה מננים : תכנון ופיתוח היישוב, הפעלת מערכות הרווחה והחינוך , ניקוי הרחובות ופינוי פסולת וגזם , קיום אירועי תרבות, רישוי עסקים ועוד.

מליאת הרשות היא גורם נבחר אשר בידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים המוגדרים בחוק לחוקק חוקי עזר לפקח לבקר וליזום בתחומי פעילותה של הרשותהמקומית. הנהלת המועצה המקומית מעלה לאישור בפני מועצת הרשות, בין היתר את הנושאים הבאים :

 1. בחירה ומינוי חברים לוועדות השונות ברשות
 2. אישור העסקה ופיטורים של עובדים סטטוטוריים : מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש ומהנדס הרשות
 3. התווית מדיניותה של הרשות , תכניות העבודה שלה וענייני הכספיים
 4. ניהול מקרקעי הרשות
 5. הקמת תאגידים עירוניים
 6. אישור תקציבי הרשות

בנוסף מהווה המועצה רשות מחוקקת לחוקי עזר בתחומי העשייה של הרשות, וכן משמשת מכשיר לביקורת בדיוניה על הממצאים של גורמי הביקורת השונים של המועצה . חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין, מקיפים ומכסים תחומי רבים בחייה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלה, מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים, מסדירה את דרכי הפעילות של מחלקותיה במתן שירותים לתושבים.

באמצעות של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעילויות אחרות וכן לשלם היטלים ואגרות למימון פעולות של המעוצה עבור התושבים ונכסיהם .

ראש המועצה

ראש הרשות הוא המנהל של הרשות והרשות פועלת באמצעותו

 1. ראש המועצה מוביל מדיניות למימוש חזונו וחזון המועצה ופועל בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה המליאה , תוך קיום קשר רציף עם התושבים הנהגות היישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים .
 2. ראש המועצה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות .
 3. מדיניות הדלת הפתוחה , ראש המועצה מקיים מפגשים עם התושבים שמעוניינים בתיאום מראש בכל ימות השבוע .
 4. הפעלת מליאת המועצה .
 5. הפעלת תכניות חינוכיות .
 6. הפעלת תכניות חברתיות .
 7. הובלת תיכנון מתאר, כבישים, מבנים ציבוריים, תשתיות .

 

עובדי מנהל ויועצים ( מנכ"ל, גזבר, מהנדס,ויועמ"ש)

יעוץ לראש הרשות המקומית בהיבטים מקצועיים וייצוג ראש הרשות מול גורמים בתוכה ומחוצה לה :

 1. ייעוץ מקצועי בתחומים המוניציפליים השונים, בהם עוסק ראש הרשות .
 1. איסוף ואספקה של מידע מקצועי לראש הרשות
 2. הכנת מסמכי עבודה ותקצירים לראש הרשות
 3. הכנת סיכומי דיון לישיבות בהן נוכח ראש הרשות והפצתם לאחר אישורו
 4. הגדרת נהלי עבודה הקשורים בניהול הרשות , בהנחיית ראש הרשות .
 1. תעדוף משימות והגדרת סדרי עדיפויות, הנגזרים מהחלטות ראש הרשות
 1. ניהול פרויקטים וקידום תכניות בכפוף להנחיות רא הרשות ובתיאום אל מול גורמי הרשות.
 2. בקרה על ביצוע תכניות העבודה התקופתיות של הרשות ועל עמידה ביעדים
 3. הגדרת עוגנים וסדר פעולות לביצוע בהנחיית ראש הרשות
 4. עדכון ראש הרשות בסטטוס תכניות שוטפות ופרויקטים מיוחדים

 

 1. ייצוג ראש הרשות בפורמים פנימיים וחיצוניים :
 1. מענה לפניות שונות בשמו של ראש הרשות ועל פי הנחיותיו
 2. ניהול פורום העוזרים המקצועיים לבעלי תפקידים ברשות
 3. ייצוג עמדותיו של ראש הרשות, כפי שהוגדרו על ידו, בפורמים השונים
 4. תיאום בנושאים מקצועיים בין ראש הרשות לבעלי תפקידים ברשות

תיאום עבודת לשכת ראש הרשות אל מול התקשרות בתיווך דוברות הרשות